ผลงานนักเรียน

 1. นางสาวพจนีย์  ทรัพย์ปราชญ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ประจำปี  พ.ศ.  2549  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. นางสาวศิรินทา  มูลผล  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวด  “ยอดนักอ่าน”  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีงบประมาณ  2550  ประเภทนักเรียน  “ระดับมัธยมศึกษา
 3. นายแสง  ถนอมวงศ์ศรี  ไดรับรางวัลประพฤติดี  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. นายณัฎฐนิช  นุ่มสารพัดนึก  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ปี  2551  จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปภัมถ์
 5. นายนวพล  รโหฐาน  นางสาวกาญจนา  ลี้กุล  นางสาวจุฑารัตน์  อ๊อดเวช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ  จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 6. เด็กหญิงพิชญาภา  นาตา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทสร้างบทเรียนช่วยสอนด้วย  Hot potato  ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 7. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เรื่อง  “รอบรู้เรื่องขยะ”  การประกวดการบูรณาการไอซีทีในการจัด การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ประจำปี  2551
 8. ได้รับรางวัลชมเชย  เรื่อง  “น้ำพริกอ่อง”  การประกวดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน  ประจำปี  2551

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี  2550  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทการทดลอง  ช่วงชั้นที่  4 
 2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันภาพลายไทย  ช่วงชั้นที่  4 
 3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  3-4 
 4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง  ช่วงชั้นที่  3-4 
 5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานและละครคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  3-4 
 6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  3 
 7. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ช่วงชั้นที่  3 
 8. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ช่วงชั้นที่  4 
 9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง  ช่วงชั้นที่  3 
 10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง  ช่วงชั้นที่  4 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปี  2551 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

 1. นางสาวดลฤดี  เพ็ชร์ชะ  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  ประเภทอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
 2. นายสันติสุข  บุญรอด  ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  ประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
 3. นางสาวกิตติยา  สว่างเพชร  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  ประเภทการแข่งขันจิตรกรรมสีน้ำ 
 4. นางสาวพรรรณทิพย์  โพธิ์ทอง  ได้รับรางวัลระดับดี  ประเภทการแข่งขันวาดภาพลายไทย 
 5. นายกิตติพล  วาวี  ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  ประเภทการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 
 6. นายสถาพร  แซ่โค้ว  ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  ประเภทการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 
 7. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การทำอาหารคาวหวานจานเดียวเพื่อสุขภาพ  ช่วงชั้น  3 
 8. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ช่วงชั้น  3 
 9. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ช่วงชั้น  3 
 10. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ช่วงชั้น  4 
 11. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  (ไม่เกิน  ม.6)
 12. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้น  3 
 13. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเดาะตะกร้อ  ช่วงชั้น  3 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี  2551  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหารคาว (อาหารหวาน เพื่อสุขภาพ) ช่วงชั้นที่ 3
 2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3
 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  4 
 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเดินสายไฟฟ้าในบ้าน  ช่วงชั้นที่  4 
 5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ช่วงชั้นที่  3  และเป็นตัวแทนระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
 6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ช่วงชั้นที่  4 
 7. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  (ไม่เกิน  ม.6)
 8. ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ช่วงชั้นที่  3 
 9. ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย  การแข่งขันเดาะตะกร้อ  ช่วงชั้นที่  3